epsilon-theory-pecking-order-november-27-2017-watchmen