epsilon-theory-pecking-order-november-28-2017-collage